Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214, platí mimo jiné následující:

Vláda I. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020:

  1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden níže:

    • zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

    • posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

  2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Vzor čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti 

Sdružení praktických lékařů vydalo stanovisko, kterým v bodě 7 ukládá následující:

S okamžitou platností přestaňte poskytovat pracovně-lékařské služby a zbytnou posudkovou činnost - řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavte vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti).

V souladu s ustanovením § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení  o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Způsob zajištění školení stejně jako odpovědnost za jeho provedení je na zaměstnavateli. Skutečnost, že smluvní partneři nemohou realizovat své závazky v podobě uskutečnění školení, zřejmě nemůže zaměstnavatele omluvit z plnění jeho zákonné povinnosti. Tento názor potvrzuje i ustálená judikatura v této oblasti. Zaměstnavatel určuje obsah, rozsah, četnost, formu a způsob školení. Vše musí být dostatečně průkazné a potvrzující faktickou realizaci. Zaměstnavatel může zajistit školení i vlastními zaměstnanci, mají-li k tomu patřičné vědomosti. Školení může být prezenční, kombinované i distanční. V současné době digitálních technologií zde existuje bezpočet možností, jak školení provádět, ať již online ve formě interaktivních testovacích platforem a video školení, tzv. webinářů, podcastových vysílání atd. Zaměstnavatel tedy i za současných podmínek má možnost na základě organizačních, administrativních a dalších opatření tuto svou povinnost zajistit.

Dle názoru Ministerstva zdravotnictví bylo dne 18. března 2020 vydáno Usnesení vlády České republiky č. 247, kterým vláda zakázala s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Dle usnesení vlády vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště). Usnesení vlády tedy přikazuje, aby občan ochranný prostředek užíval i v práci. Neexistuje zde ale pro zaměstnavatele vyvstávající povinnost vybavit zaměstnance rouškami, či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vláda v současné době stanovila pouze výjimky v oblasti ochrany zdraví při práci, a to v Usnesení Vlády ČR č. 214 (pracovnělékařské prohlídky) a dále v Usnesení Vlády ČR č. 247 (o přijetí krizového opatření v souvislosti z ochranou zdraví občanů na veřejnosti). K jiným výjimkám v oblasti plnění požadavků právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP nebylo takové usnesení nebo jiné opatření ze strany Vlády ČR přijato.
 

V souvislosti s prevencí šíření Korovaniru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na české firmy a zaměstnance. Je to nelehká situace jak pro zaměstnance tak pro zaměstnavatele.

Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli upravuje zákoník práce. Celé jeho znění je dostupné ZDE.

Hlavní mýty a polopravdy podle pracovního práva v době epidemie Koronaviru jsou uvedeny ZDE.

    ​© 2014 by Eva Liptajová

    Proudly created with Wix.com