top of page

další systémy...

 

HACCP a ISO 22000

V oblasti bezpečnosti potravin jsou v současné době využívány zejména tyto dva standarty: certifikovaný systém kritických bodů HACCP a norma ČSN EN ISO 22000:2006 Norma ISO 22000 zachovává strukturu a postup normy ISO 9001:2000 a integruje ji s bezpečností potravin na základě HACCP. ISO 22000 nabízí šanci na zvýšení bezpečnosti potravin v celém řetězci podnikání s potravinami.

 

ISO 13485

Systém řízení kvality pro obor zdravotnických prostředků rozšiřuje požadavky systému řízení vybudovaného podle požadavků normy ISO 9001 v oblastech, kde je nutné a vhodné naplnit další požadavky v zájmu ochrany života a zdraví konečných uživatelů prostředků (pacientů). Norma ISO 13485 na rozdíl od normy ISO 9001 nevyžaduje neustálé zlepšování systému řízení, klade důraz na udržování efektivnosti systému.

 

Norma SA 8000:2008

Celospolečenská odpovědnost dle mezinárodní normy SA 8000:2008 (Social Accountalility), upravuje a monitoruje především pracovní podmínky zaměstnanců. Mezinárodní norma SA 8000 je založena na konvenci Mezinárodní organizace práce (ILO), světové deklaraci lidských práv a v úmluvě o právech dětí. Standard SA 8000 umožňuje rozvíjet takový systém managementu, který ctí sociálně a společensky akceptovatelné pracovní podmínky, včetně zaměstnávání dětí, dodržování pracovní doby, mzdové politiky, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a všeobecných pracovních podmínek.

 

AS/EN 9100

Normy řady AS 9100 byly vyvinuty v roce 1997 AAQS (American Aerospace Quality Group), aby zabezpečily kvalitu a bezpečnost ve všech aspektech letectví. Mezinárodní norma AS/EN 9100 je koncipována na základech ISO 9001. Smysl normy spočívá ve zvýšeném důrazu na spolehlivost, bezpečnost a dodržování zákonných požadavků na výrobky a služby v leteckém odvětví.

 

IFS (International Food Standard) a BRC (British Retail Consortium Standard)

Implementace systémů dle IFS a BRC je základem pro uznání certifikované organizace všemi zákazníky. Organizace zjednoduší svou komunikaci s obchodními řetězci, které se mohou zaměřit pouze na okruh svých speciálních požadavků. V neposlední řadě tak organizace snižuje své náklady na prokazování věrohodnosti a účinnosti svých systémů bezpečnosti potravin.

 

TAPA (Transported Assets Protection Association)

Tento mezinárodní standard, specifikuje požadavky nejlepší praxe pro zajištění bezpečnosti zboží na ochranu přepravovaného zboží a skladování. Zavedení tohoto standardu umožní lépe zabránit ztrátám v dodavatelském řetězci. Standard vytvořila a jeho certifikaci u svých členů prosazuje asociace na ochranu přepravovaného zboží TAPA (The Transported Asset Protection Association). V současnosti TAPA poskytuje 2 normy k řízení specifických rizik spojených s krádeží zboží vysoké hodnoty a ke zneužití přepravních informací. TAPA FSR – je určena pro skladování, TAPA TSR – je určena pro přepravu nákladními vozidly.

 

EN 13816:2002

Norma je zaměřena na oblast veřejné přepravy osob. Je koncipována v souladu s požadavky normy ISO 9001. Jednotlivé požadavky jsou v normě zřetelně řazeny v logické souslednosti, čímž je usnadněna snadná orientace v dané problematice.

 

GLOBALGAP

Je standard určený pro zemědělskou prvovýrobu, jehož zavedení prezentuje zájem o produkci bezpečných a kvalitních potravin, spolu se zajištěním bezpečnosti práce a rozvoje zaměstnanců a v neposlední řadě i stále významnější zájem o životní prostředí a jeho udržitelnost. Standard slouží jako nástroj pro objektivní systémové posouzení aplikace správné zemědělské praxe a garanci produkce zdravotně nezávadných potravin spolu se zajištěním bezpečného prostředí v zemědělské prvovýrobě. Je použitelný pro různé podmínky a oblasti zemědělské produkce.

 

ISO 22716:2007

Norma ČSN EN ISO 22716:2008 definuje požadavky správné výrobní praxe v kosmetickém průmyslu. Prioritním přínosem implementace systému je schopnost systematicky zajišťovat výrobu zdravotně nezávadných výrobků. Cílem zavedení správné výrobní praxe je mimo jiné informovat a chránit spotřebitele před nekvalitními výrobky a celkově zvýšit spokojenost zákazníků.

 

C-o-C (Chain-of-Custody)

Aktualizovaná norma pro C-o-C „CFCS 1004:2006, revize 2“ „Spotřebitelský řetězec lesních produktů – Požadavky“, zahrnuje požadavky na vytvoření podmínek k ověření původu dřevní hmoty. Implementace a následná certifikace systému poskytuje mimo jiné příležitosti výrobcům, obchodníkům a prodejcům pro prezentaci svého odpovědného přístupu k trvale udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí.

 

ČSN EN 15038:2006

Norma ČSN EN 15038:2006 definuje základní požadavky na management lidských zdrojů, management kvality a řízení překladatelského projektu. Pozornost je věnována také vymezení vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem překladatelských služeb. Norma nezapomíná ani na velice důležité téma vzájemné kooperace všech zainteresovaných stran v průběhu tvorby překladu. Tyto požadavky vytváří předpoklady pro trvalé zajištění vysoké kvality překladů.

 

    bottom of page