top of page

ČSN 01 0391 

 

Systém managementu společenské odpovědnosti organizací

 

Co je to společenská odpovědnost?

 

Pojem "společenská odpovědnost organizací" je odvozen z anglického "Corporate Social Responsibility" (odtud používaná zkratka CSR"), a zahrnuje oblast sociální, environmentální a ekonomickou.

 

Co je základem společenské odpovědnosti organizace?

 • dodržování lidských práv

 • péče o zaměstnance a rovný přístup k nim, tvorba pracovních míst, celoživotní vzdělávání

 • prevence znečištění životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů

 • úspora energií, vody a ostatních zdrojů

 • boj proti korupci, transparentnost

 • kvalita produktů i služeb

 • dodržování právních předpisů v oblasti BOZP, ochrany životního prostředí

 

Proč zvolit ČSN 01 0391?

Společenská odpovědnost může organizaci přinést zlepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně veřejnosti nebo místních komunit.

 

Odpovědné přístupy k podnikání a společnosti jsou jednou z nejdynamičtějších a nejzajímavějších oblastí pro firmy všech velikostí a oborů činností. Ve všech oblastech se dnes prosazují takové principy, jako jsou udržitelný rozvoj, odpovědnost a transparentnost činností firmy nebo shoda s relevantními mezinárodními standardy a národními právními požadavky.

Aby byla firma v dnešním světě trvale úspěšná, musí naplňovat nová očekávání svého okolí.

Následkem snah o udržitelný rozvoj a zodpovědné chování vůči společnosti dospěly firmy k potřebě stanovit politiky pozitivně působící na jejich místní komunity nebo na globální mezinárodní komunitu. Výsledkem byl vznik několika teorií a postupů pod obecným názvem společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility -CSR).

Společensky odpovědné firmy se chovají tak, aby zohlednily potřeby i dopady svého vnitřního i vnějšího prostředí, aby přispívali k udržitelnému rozvoji, byly transparentní a obecně napomáhaly celkovému zlepšování stavu společnsoti i nad rámec svého působení a právních poždadvků. 

CSR vyžaduje posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně "profit only" (pouze zisk) k širšímu pohledu v kontextu dnes často zmiňovaných tří pilířů "P" tj. "People - Planet - Profit" (lidé - planeta - zisk). Firma se ve svých aktivitách soustřeďuje nejen na ekonomický růst, ale i na řešení environmentálních aspolečenských dopadů svých činností. 

7 principů společenské odpovědnosti:

1. Odpovědnost

2. Transparentnost

3. Etické chování

4. Respektování potřeb zainteresovaných stran

5. Respektování práva

6. Mezinárodní standardy

7. Lidská práva

Proč nás:

 • 23 letá praxe

 • 100% záruka kvalitně odvedené práce

 • 100% záruka úspěšně zavedeného systému a úspěšné certifikace

 • zkušenosti se zavedením systému ve všech oborových odvětví

 • zkušenosti s mnoha českými i nadnárodními certifikačními orgány

 • poskytnutí vzorové dokumentace odpovídající zaměření podniku

 • zavádění i udržování systémů řízení také v anglickém jazyce v úrovni proficiency (nejvyšší úroveň)

 

CSR.jpg
  bottom of page