top of page
FSC - forest stewardship council

Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. 

FSC vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky.
    
Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

jak pracuje FSC

FSC samo lesy necertifikuje. Za předem jasně stanovených podmínek pověřuje činností jednak národní iniciativy FSC v jednotlivých zemích, jednak nezávislé certifikační orgány.

 

Certifikační orgány jsou firmy, které provádějí certifikaci lesních majetků a dřevozpracujícího průmyslu v celém zpracovatelském řetězci. Jejich činnost je kontrolována jak ze strany FSC, tak širokou veřejností. Hlavním úkolem národních iniciativ FSC je tvorba národních standardů FSC pro lesní hospodaření v jednotlivých zemích a propagace konceptu a výrobků FSC. 

 

Certifikační systém FSC je založen na 10 celosvětově platných principech a 56 kritériích FSC. Ty jsou dále upravovány pro podmínky jednotlivých států či regionů národními iniciativami FSC. Jedná se o soubor požadavků na ekologickou, sociální a hospodářskou stránku lesního hospodaření.

odpovědné lesní 
HOSPODAŘENÍ

Podkladem pro certifikaci lesů v Česku je Český standard FSC. Jeho požadavky směřují

k obnově zdravých listnatých a smíšených lesů obhospodařovaných šetrným způsobem. Takové lesy jsou domovem pro velké množství vzácných druhů rostlin a živočichů a mají větší schopnost odolávat přírodním kalamitám. Zároveň dlouhodobě a vyrovnaně poskytují dostatek dřeva jako obnovitelného zdroje pro moderní společnost.

 

Český standard FSC má vlastníka lesa vést k tomu, aby se zaměřil na širší škálu dřevin a jiných darů lesa, a ke snížení nákladů na lesní hospodaření, což se posléze vyplatí i ve formě stabilnější, prosperující ekonomiky lesních podniků.

 

Podle Českého standardu FSC se v lesích kupříkladu nesmějí při těžbě vytvářet velké paseky, používat geneticky modifikované organismy, hnojiva ani nebezpečné chemikálie. V lese se naopak ponechává část dřeva k zetlení, doupné stromy jako hnízdiště

ptáků a v určitých – zvláště citlivých – částech lesů se omezuje hospodaření. Podle požadavků FSC by rovněž měli být přednostně zaměstnáváni místní obyvatelé. Důraz je kladen i na bezpečnost práce. Systém FSC dbá na otevřenost vůči veřejnosti. Občané se v rámci certifikace mohou vyjadřovat k hospodaření v okolních lesích, podílet se více na jeho plánování a dozvídat se o kvalitě lesního hospodaření ve svém okolí.

 

10 principů FSC

Princip 1: Dodržování zákonů a principů FSC Lesní hospodaření má respektovat všechny Příslušné zákony zemí, ve kterých působí, mezinárodní dohody a smlouvy, které se daná země zavázala dodržovat, a má vyhovovat všem

principům a kritériím FSC.

 

Princip 2: Vlastnictví, uživatelská práva a odpovědnost.

Dlouhodobé vlastnictví a uživatelská práva k pozemkům a lesním zdrojům mají být jasně definovaná, dokumentovaná a legálně zřízená.

 

Princip 3: Práva domácích obyvatel

Veškerá zákonná a zvyková práva domácích (domorodých) obyvatel vlastnit, využívat a hospodařit na svých pozemcích, územích a zdrojích mají být uznána a respektována.

 

Princip 4: Práva dělníků a vztah ke komunitám

Lesní hospodaření má zachovávat nebo zvyšovat dlouhodobý sociální a ekonomický blahobyt

lesních dělníků a místních komunit.

 

Princip 5: Užitky z lesa

Lesní hospodářská opatření mají podnítit účelné využívání rozmanitých lesních funkcí tak,

aby zajišťovala ekonomickou životaschopnost a širokou řadu environmentálních a sociálních

užitků.

 

Princip 6: Vliv na životní prostředí

Lesní hospodaření chrání biologickou rozmanitost a s ní spojené hodnoty, vodní zdroje, půdu, jedinečné a křehké ekosystémy a krajinu, a tím udržuje ekologické funkce a integritu lesa.

 

Princip 7: Hospodářský plán

Hospodářský plán, přiměřený rozsahu a intenzitě zásahů, má být vypracován, uskutečňován a dodržován podle časového harmonogramu. Musí být přitom jasně vyjádřeny dlouhodobé cíle a způsoby, jak jich dosáhnout.

 

Princip 8: Monitoring a hodnocení

Přiměřeně rozsahu a intenzitě lesního hospodaření má být prováděn monitoring, a to tak, aby byl při něm zhodnocen stav lesa, výnosy lesních produktů, spotřebitelský řetězec dřeva

(chain of custody), hospodářská opatření a jejich sociální a environmentální dopady.

 

Princip 9: Zachování lesů s vysokou chranářskou hodnotou

Hospodářské zásahy v lesích s vysokou ochranářskou hodnotou musí zachovávat nebo posílit vlastnosti, kterými se tyto lesy vyznačují. Rozhodnutí, která se vztahují na lesy s vysokou ochranářskou hodnotou, musí být vždy zvažována v kontextu principu předběžné opatrnosti.

 

Princip 10: Plantáže

Plantáže mají být plánovány a obhospodařovány podle principů a kritérií 1–9, principu 10

a jeho kritérií. Plantáže mohou poskytovat řadu sociálních a ekonomických užitků a mohou

přispět k naplňování světové potřeby po lesních produktech. Měly by doplňovat hospodaření

v přirozených lesích, snižovat tlak na jejich využívání a podporovat jejich obnovu a ochranu.

FSC záruka původu dřeva

Díky své transparentnosti a otevřenosti všem zájmovým skupinám má FSC podporu

největších českých i mezinárodních environmentálních organizací, jako například Světového fondu na ochranu přírody (WWF), Friends of the Earth (v Česku Hnutí DUHA)

nebo Greenpeace, i velkých obchodních řetězců jako Hornbach, IKEA či OBI.

 

Díky vysokým ekologickým a sociálním požadavkům a důkladnému systému kontroly jejich plnění zaručuje certifikát FSC zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva pochází z šetrně obhospodařovaného lesa.

 

Visačka FSC pro nás znamená záruku, že svým nákupem nepřispíváme k devastaci lesů či pralesů ani nepodporujeme nezákonnou těžbu dřeva.

 

Lesní certifikace FSC je navíc pro vlastníky lesa prestižním oceněním jejich snahy o lesní

hospodaření šetrné k přírodě.

    bottom of page