top of page
Technici při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka BOZP)

 

Jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, nabízím našim zákazníkům pomoc při plnění jejich zákonných povinností v oblasti zajišťování bezpečnosti zdraví při práci.

BOZP tvoří celá řada oblastí,např.:
 • management a řízení rizik (vyhledání a hodnocení rizik, kategorizace)

 • technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na pracovní postupy,

 • školení zaměstnanců,

 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů,

 • zakázané práce a pracoviště (obecně zakázané práce a práce a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců),

 • bezpečnost technických zařízení (vyhrazených, tzn. elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, ale i ostatních),

 • hygienu práce,

 • pracovně-lékařské služby (kontroly pracovišť, zdravotní prohlídky zaměstnanců atd.),

 • ergonomii,

 • bezpečnostní značení a signály,

 • řešení pracovních úrazů a nemoci z povolání.

Pomáhám nastavit systém řízení BOZP tím způsobem, aby odpovídal požadavkům a potřebám zákazníků. I z toho důvodu zpracovávám dokumentaci vždy na míru tak, aby se stala plnohodnotnou podporou při řízení společnosti.

Do dokumentace BOZP patří:
 • Dokumentace prevence rizik (identifikace a hodnocení rizik, kategorizace prací, apod.)

 • Organizační a provozní bezpečnostní předpisy (organizační směrnice, místní provozní řády, apod.)

 • Dokumentace školení (osnovy, záznamy, apod.)

 • Dokumentace pracovních úrazů (kniha úrazů, záznamy o úrazech, apod.)

 • Dokumentace kontrolní činnosti (záznamy z prověrek BOZP, kontrol pracovišť apod.)

 • Dokumentace k zařízení (průvodní a provozní dokumentace, apod.)

Proč nás:
 • 20 letá praxe

 • 100% záruka kvalitně odvedené práce

 • 100% záruka úspěšně zavedeného systému a úspěšné certifikace

 • zkušenosti se zavedením systému ve všech oborových odvětví

 • zkušenosti s mnoha českými i nadnárodními certifikačními orgány

 • poskytnutí vzorové dokumentace odpovídající zaměření podniku

 • zavádění i udržování systémů řízení také v anglickém jazyce v úrovni proficiency (nejvyšší úroveň)

  bottom of page